OK
وب سایت آی پی اچ کو
history

استراتژی های بازار یابی

براساس مطالعات وبررسی های انجام شده و بر مبنای ماتریس آنسوف، استراتژیهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان راهبرد واحد بازاریابی روشهای ذیل انتخاب شدند:

Market development

در این استراتژی به دنبال گسترش بازار در مناطق جدید خواهیم بود

Market penetration

با پیگیری این استراتژی سعی بر نفوذ بیشتر در بازار فعلی خواهیم داشت

Product development
با همکاری واحد R&D تحقیق و بررسی بر روی محصولات جدید در لاینهای فعال شرکت در دستورکار قرار دارد