OK
history

هیئت مدیره شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران

عضو هیئت مدیره

اسماعیل روح الامین

عضو هیئت مدیره

محمد حسن حاتمی هنزا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس ایرج فرهادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس احمد صالحی نیک

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد حسن واصفی